Všeobecné
obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (ďalej iba „kúpna zmluva”), uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.kubicabau.sk (ďalej len „internetový obchod“) prevádzkovaného predávajúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru.

2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom webstránky internetového obchodu. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v internetovom obchode predávajúceho.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez internetový obchod a odoslaním objednávky „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ potvrdzuje, že v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim. 

4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „spotrebiteľ“), sa vzťahujú  tieto predpisy:

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
- Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu www.kubicabau.sk:
Obchodný názov: Kubica Bau s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Hladovka 113, 027 13
Identifikačné číslo (IČO): 52014835
DIČ: 2120869014
IČ DPH: SK2120869014

Zapísaného v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sro vložka: 71062/L, v mene ktorého koná Martin Kubica alebo

Kontaktné údaje predávajúceho:
Zákaznícka linka: tel.: +421 903 064 889
e-mail: info@kubicabau.sk
korešpondenčná adresa: Hladovka 113, 027 13

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2001535137
IBAN: SK7683300000002001535137
BIC(SWIFT): FIOZSKBAXXX

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

Kupujúci - podnikateľ
- je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
-  ak uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá všeobecných obchodných podmienok pre podnikateľov. Právne vzťahy prevádzkovateľa s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

Zmluva uzatvorená na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 
Trvanlivý nosič sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
 
Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti.

Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom internetového obchodu, vykonáva :

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Adresa: Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30
fax č. 041/763 21 39

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávka  sa uskutočňuje prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v internetovom obchode predávajúceho a považuje sa za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Kupujúci je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno a priezvisko,  
- dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ),
- e-mailový a telefonický kontakt,
- jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva,
- spôsob úhrady za tovar,
- spôsob prepravy a prevzatia tovaru,

V prípade kupujúceho - podnikateľa aj údaje:
- obchodný názov,
- IČO, DIČ, IČ DPH,
- fakturačnú adresu (ak je iná ako dodacia),
- kontaktnú osobu.

Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. E-mailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič.  

Kupujúci môže zrealizovať objednávku aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@kubicabau.sk, objednávka musí obsahovať  meno, priezvisko,  dodaciu adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, dátum objedania, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar, spôsob prepravy a prevzatia tovaru.

Kupujúci môže zrealizovať objednávku aj telefonicky, takúto objednávku je potrebné potvrdiť aj e-mailom.

Spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2. Kupujúci má právo stornovať objednávku do dvadsaťštyri (24) hodín bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Storno objednávky môže zaslať na e-mailovú adresu info@kubicabau.sk.

3. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslaný e-mail ako „potvrdenie objednávky“.

4. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

6. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. PRÁVA A POVINNOSTI

1. Práva a povinnosti predávajúceho

1.1. Povinnosti predávajúceho:
-   poskytnúť všetky informácie v zmysle platných právnych predpisov,
-  dodať na základe potvrdenej objednávky predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť a vybaviť na prepravu spôsobom potvrdeným v objednávke,
-   tovar musí spĺňať platné právne predpisy,
- odovzdať kupujúcemu všetky doklady a to najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo aj v elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie v zmysle platnej legislatívy (daňový doklad, návody v slovenskom jazyku na montáž, obsluhu, použitie, údržbu, formulár na odstúpenie od zmluvy, záručný list, ak je dohodnutá dlhšia záručná lehota ako je zákonná lehota).

1.2. Práva predávajúceho:
-  riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar od kupujúceho,
- overenie totožnosti kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere, a to v prípadoch, keď je tovar kupujúcim platený vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

2.1 Povinnosti kupujúceho:
- prevziať zakúpený tovar alebo objednaný tovar,
- zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa platného cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy v dohodnutej lehote vrátane nákladov za dodanie tovaru,
- potvrdiť na dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

2.2. Práva kupujúceho:
- odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, uplynie po štrnástich (14) dňoch odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje,
- na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a spôsobe a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. INFORMÁCIE O TOVARE, CENE A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Internetový obchod slúži na kúpu tovarov. Množstvo, kúpna cena, vlastnosti a ostatné údaje sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho. Kúpna cena záleží od vybraného druhu tovaru. Cena tovaru je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru, po vložení tovaru do košíka je k tejto sume tovaru pripočítaná cena za dopravu a balného. O výške poplatkov je kupujúci informovaný pri jednotlivých krokoch v závislosti od výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné.

2. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených v internetovom obchode platia iba do uvedeného času alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Kúpnu cenu za tovar a dopravu (ďalej len „celková cena“) je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.
-  na dobierku  (platíte priamo kuriérovi/na pošte pri preberaní tovaru, pri tomto spôsobe platby účtujeme cene objednávky cenu za dobierku, ktorá je zarátaná v cene objednávky). V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
-  bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (platba na základe platobnej výzvy – vopred),

Kúpna cena je splatná do desiatich (10) dní od potvrdenia objednávky. V prípade, ak kupujúci neuhradí objednaný tovar v tejto lehote, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho, označiť objednávku za neplatnú a zaniká tým kúpna zmluva. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. Tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

-  platba online  kartou cez platobnú bránu,
-  platba cez PayPal/iné druhy.

4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s legislatívou SR.

5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci nie je povinný tieto služby poskytnúť.

6. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorý slúži aj ako záručný list.

Faktúra (daňový doklad) je zasielaná výhradne elektronicky, v zmysle platnej legislatívy vo formáte PDF, a to do 8 dní po prijatí platby za objednávku. Ak kupujúci požiada o zaslanie faktúry aj v papierovej podobe, bude mu zaslaná dodatočne poštou.

7. Spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z., ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

6. PODMIENKY DODANIA TOVARU  

1. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

2. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.

3. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, vzorkovníkov a/alebo katalógov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Ak nie je ujednané, ako má byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

5. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru je uvedená v elektronickom obchode pri každom jednotlivom tovare. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, najviac však do tridsiatich (30) dní od akceptácie objednávky. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. V prípade, že dané lehoty nie je možné z technických príčin dodať, bude o tom kupujúci bezodkladne informovaný. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec ním poskytnutej dostatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

6. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru:
a) osobný odber v čase otváracích hodín                            od 8.00 - 16.00

7. Všetky objednávky zasielame na území SR na základe Vami zvoleného variantu a to prostredníctvom:
Cena výdajného miesta - Hladovka 113, 02713 Hladovka v sume 0,- EUR

Cena dodania tovaru je platná na celom území Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady počítajú individuálne podľa zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste (pri osobnom odbere) v lehote 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru, náklady spojené s balným, administratívou objednávky a zároveň si právo účtovať ušlý zisk). Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

9. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

10. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú kupujúci splnomocnil pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie.

11. Pri preberaní tovaru od prepravcu sa kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať a postupuje v zmysle bodu 13 tohto článku. Kupujúci svojím podpisom na prepravnom liste potvrdzuje pri prevzatí súčasne aj neporušenosť obalu, kompletnosť a celistvosť obalu.

12. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, len ak s tým kupujúci súhlasí.

13. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar, hoci zabalený, zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy z

d) a podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu. Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať predávajúceho elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok. Dôvody odmietnutia musí kupujúci uviesť ( v prípade, že sa nejedná v súlade so zákonom o odstúpenie od zmluvy) v preberacom protokole (pri osobnom odbere alebo doručení kuriérskou službou).

14. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravnou spoločnosťou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúcim. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu zásielky alebo požadovanie zľavy za nedodržanie lehoty.

15. Tovar je považovaný za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

16. Predávajúci spolu s tovarom doručí kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Faktúra je zaslaná kupujúcemu v elektronickej forme e-mailom do 2 dní od obdržania platby.

7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEZČENSTVA ŠKODY NA TOVARE  

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručením tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho - podnikateľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  

1. Spotrebiteľ má v súlade s § 7 ods.1  zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy, ktorej je predaj tovaru, uplynie po štrnástich (14) dňoch odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.  

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3. Spotrebiteľ  má právo v rámci štrnásť (14) dňovej lehoty tovar rozbaliť a vyskúšať ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Vyskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

4. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý prevádzkovateľ ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri jeho platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Náklady na vrátenie znáša spotrebiteľ.

5. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po tridsiatich (30) dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení a to písomnou formou:

a) zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo
b) zaslaním elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.

Odstúpenie od zmluvy obsahuje identifikačné údaje spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu tovaru, ako i spôsob vrátenia peňažného plnenia.

Adresa pre odstúpenie od zmluvy:
Hladovka 113, 027 13
E-mail pre odstúpenie od zmluvy: info@kubicabau.sk

9. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave, v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

10. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

11. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom, ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

13. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

14. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

15. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na internetovej stránke elektronického obchodu.

16. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

17.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať tovar riadne a včas a to z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, technických príčin alebo v prípadoch, kedy výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušili výrobu, alebo nastala iná závažná zmena alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení alebo inak.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)  

1. Reklamačný poriadok sa riadi nasledujúcimi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občianky zákonník“)  ako i zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Spotrebiteľ si môže uplatniť svoje nároky z vady  tovaru za podmienok uvedených v reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je prijatý a zverejnený prevádzkovateľom na internetovej stránke www.kubicabau.sk.

3. Uplatnenie nárokov z vady tovaru kupujúcim – podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 

1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu v zmysle § 3 ods. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

4. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

5. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu dvadsať (20) eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť (5) eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

6. Riešenie sporov niektorých zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať iba spotrebiteľ.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

1. Predávajúci ako prevádzkovateľ bude spracúvať  osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Predávajúci spracúva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ako predávajúci spracúva osobné údaje nájdete v sekcii „GDPR; Podmienky ochrany osobných údajov; Ochrana osobných údajov“.

2. Predávajúci prehlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovom obchode predávajúceho.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočnená vo forme e-mailových správ resp. listinných zásielok.

3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby plnenia povinností oboch zmluvných strán z nej vyplývajúcich a týchto všeobecných obchodných podmienok.  

4. Všetky záväzkové právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy medzi  predávajúcim a kupujúcim v nadväznosti na tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia správnym poriadkom SR.

5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia najmä zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj súvisiace právne predpisy.

6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok  sú jej prílohy.

7. Tieto obchodné podmienky sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2023